Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Kampus Digital Ke Arah Kampus yang Lestari

by Siok Yee Tan, Ruzzakiah Jenal dan Haslina Arshad

Publisher - Penerbit UKM

Category - General Academics

Buku ini merupakan satu koleksi himpunan penyelidikan yang fokus kepada salah satu daripada enam Cabaran Digital FTSM yang bermula pada tahun 2016 iaitu Kampus Digital. Ia berpaksikan salah satu daripada tujuh Cabaran Perdana Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) yang dicetus pada tahun 2017 iaitu Malaysia Lestari. Cabaran Perdana UKM yang bertemakan Malaysia Lestari merupakan suatu cabaran bagi mendapatkan penyelesaian yang inovatif ke arah Malaysia yang berdaya saing dan berdaya tahan. Manakala Cabaran Digital FTSM yang mengetengahkan tema Kampus Digital adalah suatu cabaran untuk mencipta persekitaran mobil dan meningkatkan daya maju universiti melalui penggunaan teknologi mobil yang terkini, teknik realiti maya (virtual reality – VR) dan juga realiti luasan (augmented reality – AR). Oleh itu, objektif buku ini dihasilkan adalah untuk berkongsi pengetahuan tentang pembangunan kampus digital yang mengintegrasi Cabaran Perdana UKM iaitu Malaysia Lestari dan Cabaran Digital FTSM iaitu Kampus Digital dalam menyahut Revolusi Industri ke-4 (4th Industrial Revolution - IR4.0).

Buku ini disusun dengan diperkenalkan terlebih dahulu bab mengenai ekosistem kampus digital dengan konsep kampus digital diolah satu persatu dan diikuti oleh bab seterusnya iaitu kupasan tentang kelestarian universiti dan pengurusan prestasi organisasi awam. Seterusnya, bab berikutnya merupakan perbincangan mengenai aplikasi mudah alih yang dibina untuk memberi kemudahan perkhidmatan kepada warga universiti. Melalui penghasilan aplikasi mudah alih, warga universiti boleh merasai pengalaman digital seperti melakukan lawatan maya ke universiti dan mendapatkan perkhidmatan hanya melalui telefon pintar seperti perkhidmatan berkaitan kemudahan bas, kemudahan perpustakaan dan juga kemudahan penghantaran makanan. Oleh yang demikian, pembentukan kampus digital tercipta dapat membentuk sebuah kampus yang lestari.

 

Setinggi-tinggi penghargaan diberi kepada Mixed Reality and Pervasive Computing Lab (MyXLab), Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia, Geran FRGS/1/2018/ICT04/UKM/02/4, Geran FRGS/1/2018/ICT01/UKM/02/5, Geran TD-2016-003, Geran FRGS/1/2015/ICT04/UKM/02/1 dan Geran DPB-2020-182 yang mendorong kepada penerbitan buku ini. Ucapan jutaan terima kasih dan penghargaan juga kepada semua penulis dalam buku ini. Setinggi-tinggi penghargaan turut dirakamkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penerbitan buku ini secara langsung atau tidak langsung. Semoga usaha ini akan membuka lebih banyak pihak untuk meningkatkan inovasi dalam mencipta kampus digital agar menjadi kampus yang lestari.

Akhir kata, buku ini merupakan satu usaha untuk memberi kefahaman tentang penciptaan kampus digital dalam membentuk kelestarian kampus. Diharapkan usaha ini akan memberi lebih banyak idea dan ruang supaya lebih banyak inovasi dalam penciptaan kampus digital terhasil. Semoga usaha ini diberkati Allah dan semoga Allah memberikan kekuatan, ilham dan izin-Nya untuk lebih banyak inovasi muncul bagi membentuk kampus digital

Please login to borrow the book.